Subject:

From:

Submitted: Thu, 19 Jan 2006 19:39:05 -0500 (EST)

Message number: 943 (previous: 942, next: 944 up: Index)

APO APO APO APO APO  Apache Point Observatory 3.5m  APO APO APO
APO
APO  This is message 943 in the apo35-general archive. You can find
APO  the archive on http://www.astro.princeton.edu/APO/apo35-general/INDEX.html
APO  To join/leave the list, send mail to apo35-request@astro.princeton.edu
APO  To post a message, mail it to apo35-general@astro.princeton.edu
APO
APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO