Subject: APO WEB SITE RESTORED

From: gretchen@galileo.apo.nmsu.edu

Submitted: Mon, 12 Jan 1998 13:15:25 -0700

Message number: 241 (previous: 240, next: 242 up: Index)

Gretchen Van Doren


APO APO APO APO APO  Apache Point Observatory 3.5m  APO APO APO
APO
APO  This is message 241 in the apo35-general archive. You can find
APO  the archive on http://www.astro.princeton.edu/APO/apo35-general/INDEX.html
APO  To join/leave the list, send mail to apo35-request@astro.princeton.edu
APO  To post a message, mail it to apo35-general@astro.princeton.edu
APO
APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO APO